Toelatingsvoorwaarden

  Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (2,5 jaar zijn) wordt hij/zij vanaf de volgende instapdatum toegelaten in de school.

   

  Mogelijke instapdata zijn:

   

  De eerste schooldag na de zomervakantie  (1september 2014)

   

  De eerste schooldag na de herfstvakantie ( 3 november 2014)

   

  De eerste schooldag na de kerstvakantie ( 5 januari 2015)

   

  De eerste schooldag van februari ( 2 februari 2015)

   

  De eerste schooldag na de krokusvakantie ( 23 februari 2015)

   

  De eerste schooldag na de paasvakantie ( 20 april 2015)

   

  De eerste schooldag na de Hemelvaartsdag ( 18 mei 2015)

   

  Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt ,  kan elke dag ingeschreven worden en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

   

  Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van 7 jaar heeft bereikt of zal bereiken vóór 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

   

  1°  het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school    voor  kleuteronderwijs en gedurende die periode minstens 220 halve dagen aanwezig zijn geweest.

   

  2° Vanaf het schooljaar 2014-2015 de toelating gekregen hebben tot het gewoon lager onderwijs door de klassenraad van de school  voor lager onderwijs en dit voor de zesjarigen die het jaar ervoor onvoldoende dagen aanwezig waren in het Nederlandstalig erkend kleuteronderwijs.

   

  3° beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie.

   

  Verlengd verblijf in het kleuteronderwijs

   

  Omdat sommige leerplichtige kinderen nog niet rijp zijn om het lager onderwijs aan te vatten, is het mogelijk 
  dat een leerling die 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, nog een schooljaar kleuteronderwijs 
  volgt. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Zowel de klassenraad als het bevoegde CLB geven de ouders 
  hierover voorafgaandelijk advies, zodat de ouders met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen. Het is 
  noodzakelijk dat de ouders toelichting krijgen bij deze adviezen (eventueel tijdens een gesprek met de 
  directeur en de betrokken klastitularis). Nadat de ouders op de hoogte zijn van de voor- en nadelen en de 
  mogelijke consequenties, nemen zij de uiteindelijke beslissing

   

  Afwijking

   

  Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari  van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden op voorwaarde dat de klassenraad van de lagere school hiervoor de toelating geeft ! 

   

  Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar en vereist ook een advies vanwege het CLB.

   

   

  Inschrijving onder opschortende voorwaarde

   

  De school deelt de beslissing omtrent de toealting tot het gewoon lager onderwijs mee uiterlijk de tiende schooldag van september, voor leerlingen die ingeschreven zijn vóór 1 september. Voor leerlingen die ingeschreven worden vanaf  1 september, deelt de school de beslissing mee uiterlijk tien schooldagen na de inschrijving. In afwachting van de mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde. Wanneer deze termijnen overschreden worden is de leerling ingeschreven.

   

   

  Wat als mijn kind geboren is in 2012 maar pas in september 2015 kan starten ?

   

  Een kind geboren eind 2012 stapt pas in tijdens het schooljaar 2015-2016. Op de laatste instapdatum van 2014-2015 is het nog geen 2,5 jaar, maar het wordt dat wel voor het einde van dit schooljaar. Dit kind mag ingeschreven worden tijdens de inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2014-2015 omdat het geboortejaar 2012 is.

   

   

   

   

  Schoolbestuur Sint-Paulus vzw,  Stationsstraat 16 3440 Zoutleeuw tel: 011/59.92.01 - fax: 011/78.49.03

  X