Weigering inschrijving

  Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze.

  Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden.

   

  De school kan maar in bepaalde gevallen weigeren om je kind in te schrijven:

  • Als de school vol is. De school maakt op voorhand bekend hoeveel plaatsen er zijn.
  • Als je kind niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden wanneer het start op school 
  • Als je kind van die school gestuurd is wegens slecht gedrag tijdens het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar.
  • Als er aanwijzingen zijn dat je kind afwisselend naar de ene en dan naar een andere school gaat.
  • Als je kind een inschrijvingsverslag voor buitengewoon onderwijs kreeg en de gewone school aantoont dat ze niet de juiste begeleiding kan bieden. (zie vraag 9)

   

   

  Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:

   

  - De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school

   

  - De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit

   

  - Een inschatting van het aanwezig draagvlak van de school inzake zorg.

   

  - De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs.

   

  - Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.

   

  Opgelet ! Vanaf 1 januari 2015 verandert deze wetgeving en zal de draagkrachtafweging vervangen worden door afweging rond redelijkheid van de aanpassing, maar enkel voor de inschrijvingen voor schooljaar 2015-2016.

   

  Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Ouders kunnen een klacht indienen bij de Commissie inzake leerlingenrechten (de gegevens vindt u op het weigeringsdocument)

  Schoolbestuur Sint-Paulus vzw,  Stationsstraat 16 3440 Zoutleeuw tel: 011/59.92.01 - fax: 011/78.49.03

  X